ข้อมูลโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬาในระดับชาติและนานาชาติโดยการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย และมีน้ำใจนักกีฬา


พันธกิจ

๑. พัฒนานักกีฬาตามหลักการกีฬาและหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
๒. จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
๓. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคคลการมีคุณธรรมและจริยธรรม มีวินัยและน้ำใจนักกีฬา
๔. พัฒนาคุณภาพสนามกีฬา สภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการฝึกกีฬา และการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ
๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ


 

About Us

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

แผนที่ 1

แผนที่ 2

Download

  • ระเบียบกรีฑา
  • ระเบียบกอล์ฟ
  • ระเบียบคาราเต้
  • ระเบียบจักยาน
  • ระเบียบกีฬาเซตะกร้อ
  • ระเบียบเทควันโด
  • ระเบียบเทเบิลเทนนิส
  • ระเบียบเทนนิส
  • ระเบียบบาสเก็ตบอล
  • ทั้งหมด

Address

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
284 หมู่ 5 ต.บึงเสนาท อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

P: (056)217-662