กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศุุกษาปี่ที่ ๒ ในการจัดกิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมงานศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เครื่องปั้นดินเผา บ้านมอญ อำเภอบ้านแก่ง จังหวัดนครสวรรค์ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙