ดร.ปลวัชร รุจิรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ งานส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถของนักเรียนแต่ละคนที่มีความถนัดและความสนใจที่แตกต่างกันให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โดยมีการนำปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดคุณลักษณะและภาพลักษณ์ที่ดีงามขึ้นกับนักเรียนของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ และเป็นการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมประจำชาติให้คงอยู่และเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ซึ่งมี ๒ กิจกรรมดังนี้ กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น “การตีกลองยาวพื้นบ้าน” กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น “การทำบายศรีจากใบตอง”