ดร.ปลวัชร รุจิรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย ส.อ.ดร.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ ๔๔ (มทบ.๓๑) และร่วมประชุมรับมอบนโยบาย การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ สโมสรนายทหารค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์