งานพัฒนาบุคลิกภาพและวินัยนักเรียน ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน ได้จัดโครงการปฐมนิเทศ ระหว่างวันที่ 23 – 25 เมษายน 2560 ณ กองพันทหารช่างที่ 4 ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นักเรียนที่ได้เข้าศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2560 จำนวน 106 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 เข้าร่วมการฝึกระเบียบแถว การเดิน การวิ่งในครั้งนี้ด้วย