ส.อ.ดร.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนตรสวรรค์ ข้าราชการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมพิธีถวายสักการะวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์