ดร.ภิญโญ นิโรจน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนมีผลงานดีเด่น ที่ปฏิบัติตนตามคำขวัญของโรงเรียน และคณะกรรมการสภานักเรียน และเกียรติบัตรนักเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเรียนชั้น 4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์