ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน งานกิจกรรมและนันทนาการ ได้จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปี 2560 โดยมี ดร.ปลวัชร รุจิกาล ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้เกียรติเป็นประธาน วันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนชั้น 4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์