ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน งานกิจกรรมและนันทนาการ ได้จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปี 2561 โดยมี ดร.ปลวัชร รุจิกาล ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธาน วันที่ 13 มีนาคม 256/2 ณ อาคารเรียนชั้น 4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์