ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ฝ่ายวิชาการ งานพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับเกียรติจาก ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีการสถาบันพลศึกษา เป็นประธานในการมอบใบประกาศนียบัตรในปีนี้ พร้อมด้วย พร้อมด้วย นายมาโนช เอี่ยมประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ว่าที่ร้อยเอกดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตสุโขทัย นายสมยศ วนิชาชีวะ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตอ่างทอง ดร.จีราธิวัฒน์ มะโนวรรณ ผู้อำนวยการสำนักกีฬา สถาบันการพลศึกษา นายสมศักดิ์ กลับหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการสถานศึกษา ดร.ปลวัชร รุจิรกาล ผู้อำนวยการโรเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน