ดร.ปลวัชร รุจิรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร ได้ต้อนรับ ดร.ปัญญา หาญลำยวง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะ เพื่อติดตามหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๕๐ น. ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์