ดร.ปลวัชร รุจิรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมงานพิธี ไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์