งานประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนระบบและกลไกการถ่ายทอดตัวชี้ตามมาตรฐานการศึกษา และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2560 โดยมี นายทวนชัย ลมูลสว่าง อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นวิทยากรในครั้งนี้